Jag är säker på att det är möjligt att få ett roligare, mer motiverande och mer meningsfullt arbetsliv! Min önskan är att förmedla kunskap och verktyg för att både ledare och medarbetare på alla nivåer ska få bättre förutsättningar för att utveckla rätt motivation för det man ska utföra i arbetslivet, och därmed bli effektivare och mer välmående på jobbet. Dessutom finns det massor av saker man kan utveckla i en grupp eller i ett team som har avgörande betydelse för både motivation, samarbete och måluppfyllelse! Med relativt enkla verktyg kan man ringa in de styrkor och utvecklingsområden den egna gruppen har och utifrån dessa skapa handlingsplaner som förändrar på riktigt.

 

Charlotte Råwall

Leg psykolog, organisationskonsult

 

 

Exempel på tjänster

 

Ledarutveckling: I work shop-format och/eller som utbildning håller jag kortare eller längre ledarutvecklingsinsatser. För bäst resultat kombineras förmedlandet av evidensbaserad kunskap om vilka ledarbeteenden som skapar motiverade och välmående medarbetare med skattningsverktyget CAR-Q (läs mer  här), som ger feed back på det egna ledarskapet och dessutom mäter motivationsklimatet hos de medarbetare man leder. För att ledarutvecklingsinsatsen ska få avsedd effekt behöver den förberedas genom en noggrann behovsanalys, utvärderas och följas upp. Under själva ledarutvecklingsinsatsen får deltagarna prova olika verktyg, föra diskussioner kring svåra frågor och arbeta med konkreta case. Den teoretiska förankringen finns bl a i Self determination theory (SDT) och Full range leadership model (FRLM).

 

Teamutveckling/ledningsgruppsutveckling: när ni behöver utveckla och effektivisera teamets eller arbetsgruppens arbete. Det handlar ofta om att gruppen tydliggör mål, spelregler, roller och sina arbetsprocesser, samt tränar nya kommunikationsfärdigheter. En hjälpsam teori för detta är Integrative Model of Group Development (IMGD), som ökar förståelsen för gruppens och ledarens specifika utmaningar utifrån vilken utvecklingsfas den befinner sig i. Ett annat konkret verktyg att använda i ledningsgruppsutveckling eller teamutveckling är TPI work shop (läs mer här). Under en 2 h work shop får gruppen med hjälp av en enkät identifiera utvecklingsområden och skapa konkreta handlingsplaner utifrån dessa.

 

Chefshandledning individuellt: både för utveckling av ledarskapet och för att lösa problematiska situationer man kan hamna i som chef. Handledningen inleds ofta med en beteendeanalys av de situationer som hen (och ibland chefens chef) upplever behöver utvecklas, sätter mål utifrån denna och arbetar sedan med olika strategier för att nå en förändring. För att identifiera chefens utvecklingsområden i den specifika situation hen leder i, används verktyget CAR-Q (se rubriken Ledarutveckling).

 

Chefshandledning i grupp: här varvas evidensbaserad kunskap om ledarskap med diskussioner kring de konkreta utmaningarna man står i som chef. Gruppen består av 4-6 ledare och är ett fantastiskt tillfälle till att både få ny kunskap och få stöttning och hjälp i det egna ledarskapet. Att lyssna till andras berättelser om utmaningar, svårigheter och framgångar i utövandet av ledarskapet ger ett mervärde som är unikt för den här typen av handledning.

 

Handledning av arbetsgrupp:  för att hitta strategier för hur man kan förhålla sig till och hantera en svår arbetssituation, hur man ska hantera känslor och reaktioner som väcks inom individerna kopplat till detta och för att utveckla samarbete, måluppfyllelse och roller.

 

Kränkande särbehandling: jag är certifierad i det svenska utredningsverktyget KAKS, och gör utredningar och bedömningar av ärenden kopplat till kränkande särbehandling.

 

Konflikthantering: när samarbetsproblem mellan individer eller grupper blir ett hinder i arbetet och påverkar både arbetsklimat och prestation. Jag arbetar både med små och stora grupper som har samarbetsproblem, med målet att man ska återfå ett funktionellt förhållningssätt till varandra och sitt arbete.

 

Medarbetarundersökningar: i samarbete med företag som har lång erfarenhet av att sammanställa och distribuera medarbetarundersökningar utefter kundens behov, arbetar jag med att sammanställa och tolka resultat, ge konkreta åtgärdsförslag och vid behov arbeta vidare med organisationen utifrån det som framkommit.

 

Föreläsningar/work shops: jag håller korta och längre föreläsningar och work shops (1 timma – 2 dagar) om

• Att skapa effektiva team

• Ledarskap i vård och omsorg

• Ledarskap för sjuksköterskor

• Motivationsfrämjande ledarskap

• Effektivitet och balans genom kunskap om hjärnan

• Compassion (självmedkänsla)

• Hållbart ledarskap – att tillämpa AFS 2015:4 i praktiken