För mig innebär handledningen att jag får möjlighet att prata om och reflektera kring både det som är svårt men också det som fungerar bra. Charlotte hjälper oss inte bara att sätta ord på de utmaningar som vi hamnar i, hon ger oss också teoretisk återkoppling och konkret kunskap om hur vi kan arbeta vidare med frågan på ett funktionellt sätt. Mycket hjälpsamt!

ARBETSLEDARE/SAMORDNARE

Teamutveckling

Ledningsgruppsutveckling

De flesta ledningsgrupper har stor potential att utvecklas och effektiviseras. Att en ledningsgrupp är välfungerande kommer att ha stor betydelse för hela organisationen! Att arbeta med ledningsgruppsutveckling innebär ofta att tydliggöra och få en gemensam bild av syftet med gruppen, de gemensamma målen, de inbördes rollerna och arbetsprocesserna. Ofta behöver man också arbeta med att skapa psykologisk trygghet i gruppen och se över sina kommunikationsmönster.
En stor fördel i ledningsgruppsutvecklingen är att använda någon form av kartläggningsinstrument (t ex TPI eller GDQ) som ringar in utvecklingsområden och hjälper gruppen att fokusera på rätt saker.

Handledning av arbetsgrupp

För att kunna arbeta i en komplex och föränderlig arbetssituation, ofta med utmanande arbetsuppgifter och möten med andra med stora behov, behövs regelbunden handledning. Handledning av en arbetsgrupp kan ha olika syfte och metod, t ex processhandledning, handledning i en specifik metod eller teori eller en kortare konsultinsats som syftar till teamutveckling (se ledningsgruppsutveckling ovan).

Konflikthantering

Konflikter är en naturlig del av arbetslivet och kan med rätt hanterande leda till utveckling för arbetsgruppen och medarbetare. Insatser som har ett konflikthanterande syfte anpassas efter gruppens/individens behov och sker alltid i tätt samarbete med chef.

Föreläsningar/work shops

Koolab gör föreläsningar/work shops också när det gäller teamutveckling. Dessa insatser har alltid fokus på att arbetsgrupperna/teamen får reflektera tillsammans, göra övningar och arbeta med case, i så stor utsträckning som möjligt. Att själv få chans att träna/omsätta kunskaper i praktiken är betydligt mer verksamt än att lyssna på en föreläsare. Exempel på work shops:

  • Att skapa effektiva och välmående team och arbetsgrupper
  • Psykologisk trygghet i praktiken
  • Tydlig kommunikation
  • Konsten att hantera frustrerade och aggressiva beteenden
  • Att skapa och behålla arbetsglädje

Vi utför också facilitering och kan ha rollen som moderator

© 2020 Korsgatan Organisation & Ledarskap AB