Tack för en mycket intressant, väl uppbygd och trevlig kurs! Jag kommer definitivt att rekommendera kursen till mina kollegor!

Enhetschef

Ledarutveckling

Individuell chefshandledning

Chefshandledningen anpassas till den handledda chefens behov och kan därför se olika ut. Oftast görs en kartläggning av utvecklingsområden (genom samtal eller genom verktyg som Lead forward, CAR-Q m fl), därefter en beteendeanalys som blir till hjälp när målsättningar ska formuleras. Sedan arbetar vi tillsammans med att hitta rätt verktyg att använda för utveckling.

Chefshandledning i grupp

3 - 6 chefer träffas var 3:e - 6:e vecka under 2-3 h för handledning i de utmaningar som ledarskapet innebär. I den här typen av handledning ingår oftast ett teoretiskt moment, och utifrån det konkreta förslag på nya beteenden att prova. Chefshandledning i grupp är både ett tillfälle för inlärning men också ett tillfälle till att inspireras och lära av varandra i gruppen. Cheferna kan vara ifrån samma verksamhet eller från olika verksamheter eller arbetsplatser.

Ledarutvecklingsprogram

I ledarutvecklingsprogrammen kombineras teori (t ex från Self determination theory, Full range leadership model och Tjänande ledarskap m fl) med skattningsverktyg som ger en bild av hur det egna ledarskapet uppfattas. På så sätt skapas bättre förutsättningar för den enskilde ledaren att göra märkbara förändringar och att utvecklas.
För att ledarutvecklingsinsatsen ska få avsedd effekt behöver den förberedas genom en noggrann behovsanalys, utvärderas och följas upp. Under själva ledarutvecklingsinsatsen får deltagarna prova olika verktyg, föra diskussioner kring svåra frågor och arbeta med konkreta case.

Tillitsbaserad styrning och ledning

2015 tillsatte regeringen en delegation med syftet att undersöka hur styrning och ledning kan och bör förändras i offentlig sektor. Detta har resulterat i en början till paradigmskifte, där man utifrån forskning och praktik dragit slutsatsen att man behöver ersätta en kontrollbaserad ledning och styrning med en tillitsbaserad. Charlotte Råwall är en del av Tillitspsykologerna (se www.tillitspsykologerna.se) som arbetar med att förmedla kunskap om tillitsbaserad ledning och styrning och att hjälpa organisationer, ledare och medarbetare med omställningen mot ett tillitsbaserat sätt att leda, styra och arbeta.

Föreläsningar/work shops

  • Transformerande ledarskap
  • Tillitsbaserat ledarskap
  • Ledarskap i vård och omsorg
  • Att leda läkare utan att vara läkare
  • Ledarskap för sjuksköterskor
© 2020 Korsgatan Organisation & Ledarskap AB